enpl

Baru octan – czysty

BARU OCTAN – CZYSTY
Ba(CH3COO)2 (masa cząsteczkowa: 255,43)

ZWT-99/TCh-11
Termin przydatności: 2 lata

CAS: 543-80-6
WE: 208-849-0
Indeks: 056-002-00-7
REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji


UWAGA
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H33: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

1. Postać

proszek

2. Barwa

biała

3. Zawartość Ba(CH3COO)2; % min

98

4. Zawartość subs. nierozp. w H2O; % max

0,05

5. Zawartość wolnych kwasów (CH3COOH); % max

0,5

6. Zaw. żelaza (Fe3+); % max

0,001

7. Zaw. ołowiu (Pb2+); % max

0,002

8. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,01

9. Zaw. azotu całkowitego (N); % max

0,005