enpl

Baru chromian – czysty

BARU CHROMIAN – CZYSTY
BaCrO4 (masa cząsteczkowa: 253,33)

ZWT-95/TCh
Termin przydatności: 2 lata

CAS: 10294-40-3
WE: 233-660-5
Indeks: brak
REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracjiNIEBEZPIECZEŃSTWO
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H350B: Może powodować raka.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301+313: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się do lekarza.

UN 1564
6.1, III

1. Zawartość BaCrO4; % min

99

2. Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max

0,1

3. Zawartość chlorków (Cl); % max

0,01

4. Zaw. siarczanów(VI) (SO42-); %
max

0,02

5. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,002