enpl

Baru azotan

BARU AZOTAN
Ba(NO3)2 (masa cząsteczkowa: 261,32)

BN-75/6191-53
Termin przydatności: 2 lata

CAS: 10022-31-8
WE: 233-020-5
Indeks: 056-002-00-7
REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

UWAGA
P272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

P302+352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

UN 1446
5.1 (6.1), II

czysty do analizy

czysty

techniczny

1. Postać

krystaliczny proszek

2. Barwa

biała

3. Zawartość Ba(NO3)2; % min

99

99

99

4. Zaw. subs. nierozp. w H2O; % max

0,01

0,02

0,1

5. Zawartość chlorków (Cl); % max

0,002

0,003

0,08

6. Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max

0,001

0,002

7. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,0005

0,001

0,001

8. Zaw. metali alkalicznych (SO4 2-); % max

0,05

9. Zaw. wapnia i strontu (Sr + Ca); % max

0,2

10. Zaw. sodu i potasu (K + Na); % max

0,1

0,5